Vitakraft Hamster Stick Honey - 5 x 112g - Buy Vitakraft online at PetShopBowl