Dog Toys, Vinyl-Toys: Brand, Caldex,Frontline: $(0)